gallery/index

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

      На 19.12.2018 г. (сряда) от 11:00 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг при НЧ „Никола Й. Вапцаров 1908“ се проведе заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-4.001-0180-С01 „Създаване на партньорска мрежа между община Червен бряг и Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Чехия за трансфер на иновативни социални практики и възможности за обучение и включване на младите хора в превантивни дейности при рискови ситуации с цел публична и/или корпоративна ангажираност”, процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., финансиран от Европейския Социален Фонд.

 

Гости на пресконференцията бяха:

     Н. Пр. Душан Щраух – посланик на Чешката република,

 

     Ярослав Камас – Съветник-министър, завеждаш политически и икономически отдел, заместник посланик

 

     и представители на: Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Плевен, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Червен бряг

 

На пресконференцията бяха представени резултатите от изпълнението на проекта и ефектът от внедрените технически и социални иновации.

 

Общата стойност на проекта е 191 840,00 лева (сто деветдесет и една хиляди осемстотин и четиридесет лева и нула стотинки), от които 191 840,00 лева безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд и 0,00 лева собствено финансиране. 

 

Дата на стартиране: 21.12.2017 г.

Дата на приключване: 21.12.2018 г.

 

Бенефициент – ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Екип на проекта