gallery/index

BG05M9OP001-4.001-0180-С01 „Създаване на партньорска мрежа между община Червен бряг и Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Чехия за трансфер на иновативни социални практики и възможности за обучение и включване на младите хора в превантивни дейности при рискови ситуации с цел публична и/или корпоративна ангажираност”, процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

             УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

             Община Червен бряг в качеството на бенефициент, има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция на проект BG05M9OP001-4.001-0180-С01 „Създаване на партньорска мрежа между община Червен бряг и Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Чехия за трансфер на иновативни социални практики и възможности за обучение и включване на младите хора в превантивни дейности при рискови ситуации с цел публична и/или корпоративна ангажираност”, процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

  • Основна цел на проекта: Да се развие устойчиво транснационално сътрудничество между организации от ЕС за активно включване и публична ангажираност на младите хора чрез обмен на информация, идеи, добри практики и добавяне на стойност към прилаганите политики и практики на пазара на труда.
  • Общата стойност на проекта е 191 840,00 лева (сто деветдесет и една хиляди осемстотин и четиридесет лева и нула стотинки), от които 191 840,00 лева безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд и 0,00 лева собствен принос.  
  • Договорът е със срок за изпълнение – 12 месеца.
  •  

Събитието ще се състои на 27.04.2018 г. (петък) от 11,00 часа в Клуб на пенсионера – гр. Червен бряг.

 

За нас ще бъде удоволствие Вашето присъствие!

 

С уважение,

 

инж. Данаил Вълов

Кмет на Община Червен бряг