gallery/index

Дейност 1 „Организация и управление“ – външен изпълнител – „Приватсистем“ ООД

Дейността включва:

 • Организиране и провеждане на тръжни процедури и сключени договори с външни изпълнители по реда и условията на ЗОП - за доставки - оборудване, за услуги;
 • Осъществяване на пряк мониторинг при извършването на доставките на оборудването, предвидено за закупуване по проекта и върху изпълнението на заложените в проекта услуги;
 • Изготвяне на обща проектна документация, вкл. писмена кореспонденция с УО с поставена визуализация;
 • Изготвяне на финансови и технически отчети по проекта;
 • Изготвяни но обща проектна документация - присъствени списъци от срещи, снимков материал и др.
 • Фасилитирана комуникацията между двата партньора и укрепването на тяхното институционално партньорство - община Червен бряг и Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Чехия.

Дейност 2 „Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели“

Постигнати резултати: Дейността е основна като обем и обхват за постигането на поставените цели на проекта и допринася пряко за тяхната реализация.

Поради големия обем дейността е детайлизирана в три взаимносвързани поддейности, които допринасят за пилотното прилагане/внедряване на следните социални иновации:

 • трансфер на добра практика за справяне с рисковете, щетите и неблагоприятния ефект от наводнения чрез транснационално сътрудничество за пилотно въвеждане в експлоатация на мобилни водни прегради;
 • трансфер на добра практика за справяне с рисковете, щетите и неблагоприятния ефект от наводнения чрез транснационално сътрудничество за устойчиво интегриране на пазара на труда в сектора на обществено полезни работни места на икономически неактивни млади хора до 29 години.

Идентифицираните иновации са основани на съществуващи подходи у чешкия партньор и са ориентирани  към нови подходи и методи са справяне с рисковете от наводнения и активизиране на неактивни млади хора, с цел устойчивото им интегриране на пазара на труда.

Поддейност 1 „Анализ на целевата група“

Разработване, разпространение и обработка на анкети сред целевата група, проучване на условията за работа и мотивацията на представители на целевата група в две възрастови категории 18-24, 25-29 год.

Проведено анкетно проучване на 400 лица. Целта на проучването е да се анализират нагласите и потребностите на максимално голям брой представители на целевата група. Въз основа на направения анализ бе определена степента на готовност за включване в социалните иновации на младежите и мотивацията им за включване в трудова дейност с добавена социална полза, както и избор, чрез този интегриран подход, на представителна група от целевата по проекта, наброяваща 50 човека, които бяха включени в пилотното прилагане на социалните иновации.

Поддейност 2 „Закупуване на оборудване за пилотно прилагане на социалните иновации и практично обучение на целевата група“

За целта на практичния трансфер на тази социална иновация са закупуване на 8 броя съоръжения – мобилни водни прегради, които са успешно използвани от чешкия партньор и Община Червен бряг идентифицира като подходящи за адаптиране и внедряване на местно ниво.

Оборудването бе използвано по време на практични обучения на младежите от целевата група.

Поддейност 3 „Пилотно прилагане на социалните иновации“

Разработена е Програма и учебно помагало, базирани на теоретична и практична подготовка на 50 младежи от ЦГ за усвояване на знания и опит за справяне с рискови ситуации при наводнения

Проведено е обучение за повишаване на знанията и уменията на неактивни младежи чрез неформално образование, за участие в превантивни мерки при рискови ситуации с цел публична ангажираност и подготовката им за работа във фирми или институции, ангажирани в тези процеси с цел развитие на социални умения и компетенции у 50 икономически неактивни младежи от ЦГ, които не са в образование и обучение до 29г. вкл. и тяхното активизиране и устойчиво интегриране на пазара на труда.

Постигнати резултати:

 • обхванати представители от целевата група, чрез включване в анкетирането - 400 човека;
 • изготвен анализ на разработени, разпространени и обработени анкети сред целевата група проучване на условията за работа и мотивацията на представители на целевата група - 1 бр.
 • закупени и въведени в пилотен трансфер на социална иновация мобилни водни прегради - 8 бр.
 • обучени представители на целевата група - 50 човека;
 • проведени обучения с представители на целевата група - 2 бр.;
 • адаптирана социална иновации на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави - 2 бр.;
 • пилотно приложени разработени иновативни подходи и модели - 2 бр.
 • активизирани неактивни младежи до 29 г. възраст;
 • осигурени възможности за разкриване на нови работни места, свързани с превенция на бедствия от наводнения, с цел устойчива интеграция на представители от целевата група на пазара на труда; 

Дейност 3 „Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни“

Дейността включва провеждане на две работни дискусии:

-Провеждане на работна дискусия при чешкия партньор по проекта

- Провеждане на работна дискусия в община Червен бряг.

Дейността е от ключово значение за насърчаване на трансграничното сътрудничество и активизиране на неактивните млади хора от целевата група и ще допринесе за устойчивостта на постигнатите резултати чрез обмяна на практичен и административен опит, който ще е нужен за управлението на иновативния социален подход за справяне с рисковете от наводнения и след приключване на периода на проекта.

Дейността цели повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни.

Постигнати резултати:

 • Организирано и проведено работно посещение в Чехия - 1 бр;
 • Организирано и проведено работно посещения в България, Община Червен бряг - 1 бр.;
 • Обхванати 10 представители от страна на кандидата и 2 от партньора - 12 души;
 • Обхванати представители от целевата група и други заинтересовани страни при провеждане на работната дискусия на местно ниво - 50 души;
 • Осъществен практичен обмен на опит по отношение на две адаптирани социални иновации - 2 бр.;
 • Извършен езиков превод по време на работните срещи за оценка и разпространение на резултатите от проекта - 110 часа;
 • Повишен капацитет на партньорите и други заинтересовани страни по отношение на адаптираните и пилотно приложени добри практики чрез иновативни подходи;
 • Осъществено транснационално сътрудничество между партньорите за активно включване и публична ангажираност на младите хора чрез обмен на информация, идеи, добри практики.
 • Избран външен изпълнител и сключен договор с него за извършване на дейността.

Дейност 4 „Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи“

Оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри:

 • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група;
 • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта;
 • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати.

Дейността ще послужи и за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи, а именно:

- трансфер на добра практика за справяне с рисковете, щетите и неблагоприятния ефект от наводнения чрез транснационално сътрудничество за пилотно въвеждане в експлоатация на мобилни въздушни прегради;

- трансфер на добра практика за справяне с рисковете, щетите и неблагоприятния ефект от наводнения чрез транснационално сътрудничество за устойчиво интегриране на пазара на труда в сектора на обществено полезни работни места на икономически неактивни млади хора до 29 години.

Основните дейности по оценката са: оценка и наблюдение на всички етапи от изпълнението на проекта, участието на кандидата и партньора, наблюдението, оценката и контрола на вътрешното управление, оценката на риска и ефективността от предвидените мероприятия. По време на дейността за оценка ще се извършват работни срещи на екипа по проекта (ще се анализират използваните инструменти, възникналите предизвикателства, решения, предложения и др.) с външния изпълнител, избран за изпълнение на дейността. Провеждането на тази дейност е насочена към определяне на корективни действия, необходими за успешно завършване на проекта и реалистична оценка на крайния резултат от пилотното прилагане на адаптираните социални иновации.

Провеждането на тази дейност е насочена към определяне на корективни действия, необходими за успешно реализиране на дейности, сходни с тези на проекта, чрез анализ и реализация на технико-икономическите показатели. Дейността ще е от полза, както за кандидата, така и за партньора и за всички заинтересовани страни, които ще бъдат въвлечени в процеса на трансфер на добрите практики. Независимата оценка на постигнатите резултати, независимо положителна или негативна, ще е необходим подход за реализацията на специфична цел към ИП2: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяната на опит, добри практики и модели за устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора до 29 год. вкл.

Дейност 5 „Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни), различни от описаните дейности за информация и комуникация“

Дейността обхваща три взаимосвързани поддейности:

   1. Създаване на база данни в отделни линкове към сайтовете на партньорите - Община Червен бряг и чешкия партньор.

Дейността е свързана пряко с разпространение на постигнатите резултати от проекта, както и дейността за оценка на постигнатите резултати и изработването на експертен анализ на добрите практики за справяне с рисковите ситуации и ефектите от наводнения в България и Чехия и други страни от ЕС.

За целта е създадена интернет страница на проекта, която съдържа информация за всички дейности.

   2. Изработка и разпространение на Наръчник за адаптиране на добри практики чрез иновативни подходи за справяне с рисковете от наводнения, който ще дава информация за:

 • Европейски стратегически документи и препоръки за справяне с рисковете от наводнения.
 • Национални стратегически насоки и нормативни документи.
 • Описание на опита на партньорите по проекта.
 • Описание на добрите практики в областта на превенция на щетите от наводнения, идентифицирани по проекта.
 • Ползите от адаптирането и/или валидирането на добри практики и транснационалното сътрудничество.
 • Описание на адаптираните по проекта добри практики, от гледна точка на иновативния им подход.
 • Потребители на социалните иновации. Целеви групи, които са обхванати от проекта.
 • Оценка на постигнатите резултати
 • Изводи и препоръки

Наръчникът е преведен на български и чешки език, в тираж 500 бр. и ще бъде раздаден на целевата група на заключителната конференция, на общинската администрация, на партньора, на представители на бизнеса и заинтересовани страни.

Дейността ще повиши капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;

Друг устойчив резултат от дейността са изградените канали за разпространение на практики за мултиплициране на резултатите от проекта. Дейността е насочена към популяризиране на натрупания опит и косвено активизиране на целевата група от неактивни млади хора до 29 год.вкл. извън проекта, чрез споделяне на опит със заинтересовани страни от бизнеса, трудовата интеграция, социалното предприемачество.

Дейност 6 „Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки“

Дейността е насочена към изготвяне на Експертен доклад на моделите и практиките, прилагани в България и Чехия за специфичните цели на проекта.

Основната цел на доклада е да задълбочи и обобщи изследването на тенденциите в управлението на рисковите ситуации от наводнения и ефективността на човешките ресурси в сектора, като се отчетат очакваните промени в технологично и организационно отношение, които ще се постигнат при внедряване на мобилните водни прегради. Водещи акценти в изследването са проучване на добрите практики и модели за справяне с рискови ситуации от наводнения в страните от ЕС. Проучване на необходимостта от въвеждане на нови умения, компетенции и професии в сектора, едновременно с очертаване на дефицитните работни места, професии, специалности, умения и компетенции на целевата група от неактивни млади хора до 29 години, както и необходимите промени в образователната и квалификационните системи.

Дейността ще допринесе за реализация на общата и специфични цели на проекта, както и за приемане на цялостен методически подход, който ще гарантира дългосрочен ефект при трансфера на опит.

Постигнати резултати:

 • изработен и одобрен Експертен доклад на моделите и практиките, прилагани в България и Чехия за специфичните цели на проекта - 1 бр.;
 • използван цялостен методически подход, който ще гарантира дългосрочен ефект при трансфера на две социални иновации - 1 бр.

Дейност 7 „Информация и комуникация“

 • Организиране и провеждане на 2 броя информационни събития при стартиране и приключване на проекта:

- Встъпителна пресконференция  - проведена на 27.04.2018 г.

- Заключителна пресконференция – проведена на 19.12.2018 г.

 • Изработване на 1 бр. банер;
 • Изработка и доставка на постоянна информационна табела;
 • Изработка и разпространение на 500 бр. информационни брошури;
 • Публикуване на PR съобщения;
 • Изработка на визуализационни стикери за закупеното оборудване по проекта