Информация
gallery/earth-1013746_640

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020

Процедура BG05M9OP001-4.001

„Транснационални и дунавски партньорства

за заетост и растеж“

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ

№ BG05M9OP001-4.001-0180-С01

 

Бенефициент: Община Червен бряг

Партньор: Пожарна и спасителна служба на Република Чехия

ПРОЕКТ

„Създаване на партньорска мрежа между община Червен бряг и Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Чехия за трансфер на иновативни социални практики и възможности за обучение и включване на младите хора в превантивни дейности при рискови ситуации с цел публична и/или корпоративна ангажираност”

Обща цел на проекта: Да се развие устойчиво транснационално сътрудничество между партньорите за трансфер на набор от иновативни социални практики за създаване на модели за устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора до 29 г.

gallery/3

Обща стойност:  191 840,00 лв.

 

Начало: 21.12.2017 г.

Край:     31.12.2018 г.

Създаване на партньорска мрежа между община Червен бряг и Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Чехия за трансфер на

иновативни социални практики и възможности за обучение

gallery/index

Полезни връзки: